Festiwal Fantastyki Pyrkon 2014 - regulamin

 1. Każdy uczestnik Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 (zwanego dalej Pyrkonem) wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Pyrkonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „Druga Era” (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów. Osoby te zostaną również wylegitymowane, a ich dane zostaną przekazane do akredytacji.
 4. Regulamin dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.pyrkon.pl,
  - w miejscach sprzedaży wejściówek,
 5. Pyrkon odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 – pawilony 5A, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 14 (zwanymi dalej MTP) oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ulicy Matejki 8/10 (zwanym dalej Szkoła) w Poznaniu, w dniach 21-23 marca 2014r.
 6. Na terenie Pyrkonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  - parter pawilonu 7 MTP: od godziny 12:00 do godz. 20:30 w piątek, od godziny 09:30 do godz. 20:30 w sobotę oraz od godz. 09:30 do godz. 17:00 w niedzielę;
  - piętro pierwsze pawilonu 7 MTP oraz pawilony 6A, 7A, 8A, 14 MTP: od godz. 12:00 w piątek do godz. 19:30 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do pawilonu nie stanowi inaczej;
  - pawilon 8: od godz. 12:00 w piątek do godz. 04:00 w sobotę, od godz. 9:00 w sobotę do
  godz. 04:00 w niedzielę oraz od godz. 08:00 do godz. 19:30 w niedzielę.
  - pawilon 11: od godz. 20:00 w piątek do godz. 04:00 w sobotę oraz od godz. 20:00 w sobotę do godz. 04:00 w niedzielę;
  - Szkoła: od godziny 17:00 w piątek do godz. 17:00 w niedzielę, jeśli informacja umieszczona przy wejściu do szkoły nie stanowi inaczej.
 7. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Pyrkonu do godz. 6:00 kolejnego dnia lub - w przypadku wejściówek niedzielnych - do zakończenia Pyrkonu.
 8. Na terenie Pyrkonu mogą przebywać jedynie osoby posiadającą identyfikator do tego uprawniający.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren Pyrkonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji w celu zakupu nowej akredytacji.
 10. Osobom nie posiadającym identyfikatora służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 12. Na terenie Pyrkonu znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 13. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Pyrkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.pyrkon.pl,
  - w miejscach sprzedaży wejściówek,
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Pyrkonu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.
 15. Zabronione jest wnoszenie na teren Pyrkonu:
  - broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  - broni pneumatycznej (ASG, paintball);
  - amunicji do wyżej wymienionych;
  - broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);
  - broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);
  - materiałów wybuchowych;
  - substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
 16. Przedmioty wymienione w pkt. 15 wolno wnosić w porozumieniu z Koordynatorem Programu, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.
 17. Broń pneumatyczną (ASG, paintball) wolno wnosić na teren imprezy jeśli ma:
  - rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),
  - zwolnione sprężyny,
  - puste magazynki i komory nabojowe,
  - bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.
 18. Podczas trwania Pyrkonu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Pyrkonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 19. Uczestnicy Pyrkonu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami MTP.
 20. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Na terenie MTP spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach - w restauracjach targowych znajdujących się w pawilonach 5A i 11. Na terenie MTP obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu wewnątrz innych pawilonów.
 21. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza terenem Szkoły, zaś na terenie MTP w miejscach do tego wyznaczonych.
 22. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 23. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu.
 24. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać koordynatorom festiwalu - ich decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Pyrkonu organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Pyrkonu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 26. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na festiwalu nie została uzgodniona z Organizatorem festiwalu, zostaną z terenu Pyrkonu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania. 
 27. Na terenie Pyrkonu noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych na terenie Szkoły oraz w pawilonie 6A MTP. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Organizatorami.
 28. W wyznaczonych salach Szkoły i strefach pawilonu noclegowego obowiązuje cisza nocna
  - od godz. 24:00 do godz. 7:00. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z niej proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 29. Osoby przeprowadzające punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani powiadomić o tym Organizatorów.
 30. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 31. Nagrodami w konkursach są bony z walutą festiwalową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę festiwalową nie przewiduje się rekompensaty.
 32. Przedstawiciele podmiotów mających status "Organizator", "Koordynator" lub "Współpraca", biorący czynny udział w organizacji Pyrkonu nie są upoważnieni do brania udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych przez te podmioty podczas Pyrkonu.
 33. Na terenie Pyrkonu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanami przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania festiwalu.
 35. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Pyrkonu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 36. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z
  szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne nie będzie tolerowane. Takie zachowanie jest
  naruszeniem regulaminu imprezy i może skutkować usunięciem z Festiwalu. Pełen opis
  zasad przeciwko nękaniu znajdziesz tutaj: http://www.pyrkon.pl/2014/index.php?
  go=bezpiecznykonwent.