Pyrkon 2011 - festiwal fantastyki w Poznaniu

Regulamin Konwentu Pyrkon 2011

 1. Każdy uczestnik Pyrkonu wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące Pyrkonie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Pyrkonu.
 3. Regulamin dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.pyrkon.pl/2011/,
  - przy wejściu na teren Pyrkonu
  - w każdym informatorze konwentowym.
 4. Ogólnopolski Festiwal Miłośników Fantastyki Pyrkon 2011 (zwany dalej Pyrkonem) odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej 14 (zwanymi dalej MTP) oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ulicy Matejki 8/10 (zwanym dalej LICEUM) w Poznaniu, w dniach 25-27 marca 2011.
 5. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.
 6. Na terenie Pyrkonu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  - Liceum od 16 w piątek do 16 w niedzielę;
  - MTP od 16 w piątek do 16 w niedzielę z przerwami nocnymi od 02:00 do 08:00.
 7. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Pyrkonu do godz. 24:00 danego dnia lub - w przypadku wejściówek niedzielnych - do zakończenia Pyrkonu.
 8. Na terenie Pyrkonu mogą przebywać jedynie osoby posiadającą opaskę do tego uprawniającą.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę na nadgarstku. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie opaski może skutkować niewpuszczeniem na teren Pyrkonu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia opaski należy zgłosić się do recepcji w celu zakupu nowej.
 10. Osobom nie posiadającym opaski służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Pyrkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie Pyrkonu działają szatnie, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.
 14. Zabronione jest wnoszenie na teren Pyrkonu przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała (nie dotyczy to tzw. LARPowej broni bezpiecznej), bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora.
 15. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren Pyrkonu może zostać sprawdzony przez ochronę pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą organizatora Pyrkonu.
 16. Podczas trwania Pyrkonu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Pyrkonu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 17. Na terenie Pyrkonu uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
 18. Na terenie LICEUM obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby posiadające alkohol są zobowiązane pozostawić go w recepcji (zostanie im zwrócony przy opuszczaniu terenu Pyrkonu) lub spożyć go poza terenem Pyrkonu. Na terenie MTP spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu - w restauracji targowej. Na terenie MTP obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu wewnątrz pawilonów.
 19. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem Pyrkonu w miejscach do tego wyznaczonych.
 20. Na terenie Pyrkonu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 21. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Pyrkonu.
 22. Każdy uczestnik Pyrkonu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu - ich decyzja jest ostateczna.
 23. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 24. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Pyrkonu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 25. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Pyrkonu organem rozstrzygającym jest koordynator.
 26. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z organizatorami.
 27. W salach oznaczonych jako „Sala z ciszą nocną” cisza nocna obowiązuje od godz.24 do godz.7. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z niej proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 28. Sale prelekcyjne dostępne są dla uczestników Pyrkonu w godzinach: piątek 16:00-23:00, sobota 10:00-23:00, niedziela 10:00-16:00. Poza tymi godzinami sale prelekcyjne będą zamknięte, z wyjątkiem wyznaczonych sal z punktami programu odbywającymi się w nocy. RPGralnie dostępne są dla uczestników przez cały czas trwania konwentu.
 29. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 30. Osoby korzystające ze zniżki w akredytacji za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości zniżki.
 31. Nagrodami w konkursach są bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 32. Przedstawiciele podmiotów mających status "Organizator" lub "Współpraca", biorący czynny udział w organizacji Pyrkonu nie są upoważnieni do brania udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych przez te podmioty podczas konwentu.
 33. Na terenie Pyrkonu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

Login:

Hasło:Rejestracja

Patroni Pyrkonu 2011

Prezydent miasta Poznań

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu